Photo by: Pedro Botelho
Elza Barroso, Ithamara Koorax, Cristina Fragoso Pires & Arnaldo DeSouteiro