Photo by Arnaldo DeSouteiro
Ithamara Koorax with a crew of Korean TV
2003