Photo by Yoichi Nakao
Ithamara Koorax, Takeshi Yamaguchi & Arnaldo DeSouteiro